گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

دسترسی مهمان

کارآفرینی

کارآفرینی

مجموعه کارگاه های کارآفرینیبرگزارشده ...
درس
دسترسی مهمان

کارگاه نگارش مقالات مروری نظام مند(systematic review)

کارگاه نگارش مقالات مروری نظام مند(systematic review)

درس
دسترسی مهمان

آموزش سامانه

آموزش سامانه

درس
دسترسی مهمان

آموزش مقدماتی نرم افزار spss

آموزش مقدماتی نرم افزار spss

درس
دسترسی مهمانSelf enrolment

آموزش زبان انگلیسی عمومی

آموزش زبان انگلیسی عمومی

آموزش زبان انگلیسی
درس
دسترسی مهمان

آموزش نرم افزار Microsoft OneNote 2013

آموزش نرم افزار Microsoft OneNote 2013

درس
دسترسی مهمانSelf enrolment

بیمار مجازی

بیمار مجازی

درس
دسترسی مهمانSelf enrolment

آزمون سازی با استفاده از Storyline2

آزمون سازی با استفاده از Storyline2

درس
دسترسی مهمانSelf enrolment

آموزش نرم افزار Prezi

آموزش نرم افزار Prezi

درس
دسترسی مهمان

مفاهيم پرستاری رونوشت 1

مفاهيم پرستاری رونوشت 1

درس
دسترسی مهمان

اصول بهداشت و شيوه زندگي

اصول بهداشت و شيوه زندگي

درس


گذشتن از درس‌ها