درس‌های موجود

Course Image تریاژ بیمارستانی

تریاژ بیمارستانی

با سلام و احترام

در این درس نحوه تریاژ بیماران در اورژانس بر اساس پروتکل ESI تدریس می گردد.

Course Image ایمونولوژی

ایمونولوژی

در پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستاری ، مامایی ،اتاق عمل ، داروسازی