درس‌های موجود

Course Image کارآفرینی

کارآفرینی

مجموعه کارگاه های کارآفرینی

برگزارشده توسط مرکز فناوری سلامت 

معاونت پژوهشی دانشگاه

Course Image کارگاه فن سخنوری در ارائه آموزشی

کارگاه فن سخنوری در ارائه آموزشی

اتمام ثبت نام...این کارگاه در تاریخ 27/6/96 برگزار شد. شما می توانید با  پرداخت آنلاین به فیلم این کارگاه دسترسی پیدا کرده و پس از مشاهده آن دو ساعت امتیاز آموزشی و یا گواهی معتبر حضور مجازی دریافت نمایید. 
خبرهای سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)