نحوه اجرا و تفسیر آنالیز واریانس Mix design

mixed.design.mp4

فایل استفاده شده در این آموزش را می توانید از این قسمت دانلود کنید.

دانلود فایل

آخرین تغییر: Tuesday، 1 November 2016، 9:48 AM