نحوه اجرا و تفسیر آنالیز واریانس دوطرفه

two.way.anova.mp4

فایل استفاده شده در این آموزش را از این قسمت می توانید دانلود کنید.

دانلود فایل

آخرین تغییر: Tuesday، 25 October 2016، 10:23 AM