نحوه اجرا و تفسیر آزمون t زوجی

paired.sample.t.test.mp4

فایل های استفاده شده در این آموزش را می توانید از این قسمت دانلود کنید.

دانلود فایل

آخرین تغییر: Tuesday، 25 October 2016، 10:12 AM