نحوه اجرا و تفسیر آزمون t دونمونه مستقل در SPSS

independent.sample.t.test.mp4

فایل های استفاده شده در این آموزش را از این قسمت میتوانید دانلود کنید.

دانلود فایل

آخرین تغییر: Tuesday، 25 October 2016، 10:07 AM