نحوه ی وارد کردن داده ها بصورت دستی در SPSS

3.input%20data.mp4

آخرین تغییر: Sunday، 18 September 2016، 11:53 AM