نحوه ی ایجاد Boxplot ها در SPSS

Boxplots.mp4


فایل استفاده شده در این آموزش را می توانید از این قسمت دانلود کنید.

دانلود فایل

آخرین تغییر: Monday، 19 September 2016، 9:49 AM