نحوه ی ایجاد Scatterplotها در SPSS

9.Scatterplots.mp4

فایل استفاده شده در این آموزش را می توانید از این قسمت دانلود کنید.

دانلود فایل

آخرین تغییر: Monday، 19 September 2016، 9:48 AM