روش های تغییر متغیر در SPSS

6.data%20transformation.mp4فایل استفاده شده در این آموزش را می توانید از این قسمت دانلود کنید.

دانلود فایل

آخرین تغییر: Monday، 19 September 2016، 9:35 AM