معرفی نرم افزار SPSS

1.introduction.mp4

در این قسمت میتوانید فایل داده ی استفاده شده در این آموزش را دانلود کنید.

  دانلود فایل

آخرین تغییر: Sunday، 15 April 2018، 11:57 AM