معرفی نرم افزار SPSS


در این قسمت میتوانید فایل داده ی استفاده شده در این آموزش را دانلود کنید.

  دانلود فایل

آخرین تغییر: Monday، 19 September 2016، 9:10 AM