مجموعه کارگاه های کارآفرینی

برگزارشده توسط مرکز فناوری سلامت 

معاونت پژوهشی دانشگاه