در حال ثبت نام .... این کارگاه در تاریخ 3/7/96برگزار خواهد شد.
اتمام ثبت نام...این کارگاه در تاریخ 27/6/96 برگزار شد.
اتمام ثبت نام.این کارگاه درتاریخ 19/5/96 برگزار شد.
اخبارکارگاه طراحی آزمون هایPMP