اتمام ثبت نام .... تاریخ برگزاری: چهارشنبه 24 آبان 96
ظرفیت تکمیل شد.... ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
تاریخ برگزاری:سه شنبه 9 آبان ماه 1396
ظرفیت تکمیل شد ... تاریخ برگزاری: 11 آبان ماه 1396
اتمام ثبت نام .... این کارگاه در تاریخ 26/7/96 برگزار شد.
پایان ثبت نام... این کارگاه به تاریخ دیگری موکول شد.
اتمام ثبت نام.... تاریخ برگزاری: دوشنبه 3 مهر ماه 1396
اتمام ثبت نام...این کارگاه در تاریخ 27/6/96 برگزار شد.
اتمام ثبت نام.این کارگاه درتاریخ 19/5/96 برگزار شد.
اخبارکارگاه طراحی آزمون هایPMP