زمان گذراندن كارآموزي باليني بطور مطلوب ۲۰ ماه است كه طي آن دوره هاي داخلي ، جراحي ، كودكان ، زنان و زايمان ، چشم ، گوش و حلق و بيني ، روانپزشكي ، راديولوژي ، پوست گذرانده مي شود. محل گذراندن كارآموزي ها ، بيمارستانهاي آموزشي مي باشند.